Executive Producer

Dinesh Kumar.V R

Curator

Darshan.S

Executive Producer

Dinesh Kumar.V R

Executive Director

Sudharshan Sundararajan

Treasurer

Pavithra.K.S

Internal Affairs

Sai Subhikshaa.V.B